Privacy
Policy

Ochrana soukromí / GDPR

I. Úvodní ustanovení

1. V souvislosti s přijetím Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“) obchodní společnost WebToo s.r.o., IČO: 05988519, DIČ: CZ05988519, se sídlem Tyršova 1438/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 70173 (dále jen „WEBTOO“), přináší základní informace týkající se zpracování osobních údajů návštěvníků internetových stránek společnosti WEBTOO (www.webtoo.cz) a obchodních zákazníků /smluvních partnerů, které jako správce osobních údajů shromažďuje.

2. Dotazy ohledně podrobností zpracování osobních údajů lze směřovat na email společnosti WEBTOO info@webtoo.cz.

II. Zpracování osobních údajů

1. V případě kontaktování společnosti WEBTOO prostřednictvím internetových stránek a dále pro účely uzavření a plnění smlouvy uzavřené se zákazníkem / smluvním partnerem je společnost WEBTOO oprávněna vyžadovat poskytnutí osobních údajů, zejména pak jméno a příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, název/obchodní firma a adresa sídla, IČO a DIČ atd.

2. Poskytované osobní údaje jsou ze strany společnosti WEBTOO jsou zpracovávány zejména za účelem plnění povinností ze smluvních vztahů, anebo za účelem zpětného kontaktu se žadatelem ohledně poskytnutí požadovaných informací.

3. Případné zpracování poskytnutých osobních údajů pro marketingové účely (zasílání obchodních sdělení) bude společnost WEBTOO provádět výlučně na základě předchozího souhlasu osoby poskytující osobní údaje. Zpracování osobních údajů pro marketingové účely lze kdykoliv odmítnout zasláním emailu na adresu info@webtoo.cz, resp. na emailovou adresu uvedenou v příslušném obchodním sdělení.

4. Při zpracování osobních údajů postupuje společnost WEBTOO v souladu se závaznými právními předpisy, přičemž osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze v rozsahu nezbytně nutném k účelu, který je vymezen výše. Společnost WEBTOO zpracovává pouze osobní údaje osob starších 16 let.

5. Společnost WEBTOO vystupuje při zpracování osobních údajů jako správce, přičemž je oprávněna tyto údaje předávat svým obchodním partnerům, kteří se podílejí na jejich zpracování, kterými jsou zejména:

a) poskytovatelé informačních systémů/technické infrastruktury pro zajištění provozních potřeb společnosti WEBTOO;

b) dodavatelé v případě, že osobní údaje jsou nezbytné pro plnění uzavřené smlouvy nebo za účelem provozních potřeb společnosti WEBTOO;

c) účetní a daňoví poradci pro zajištění provozních potřeb společnosti WEBTOO (vedení účetnictví);

d) advokáti zajišťující vymáhání pohledávek v případě, kdy zpracovávají osobní údaje za účelem ochrany právních nároků společnosti WEBTOO;

e) znalci, pokud zpracovávají osobní údaje za účelem ochrany právních nároků společnosti WEBTOO nebo při plnění právních povinností.

Vedle toho společnost WEBTOO zpracovávané osobní údaje předává na žádost nebo svých oprávněných zájmů orgánům veřejné moci, soudům a orgánům činným v trestním řízení.

6. Společnost WEBTOO zpracovává osobní údaje po dobu, po kterou poskytuje své služby či plní povinnosti z uzavřené smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, nebo zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, atd. Společnost WEBTOO bez dalšího zabezpečí likvidaci osobních údajů v písemné i digitální formě bezodkladně poté, co uplyne zákonný důvod pro zpracování osobních údajů (nejčastěji po ukončení smlouvy a uplynutí povinných lhůt určených k archivaci dokumentů).

III. Oprávnění subjektu osobních údajů

1. Každý, kdo poskytuje společnosti WEBTOO osobní údaje, má ve smyslu platných právních předpisů (zejména Nařízení GDPR) následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům, tj. právo od správce – společnosti WEBTOO získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány;

b) právo na opravu údajů, tj. aby správce – společnost WEBTOO bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, jakož i právo kdykoliv neúplné údaje doplnit;

c) právo na výmaz osobních údajů, čemuž odpovídá povinnost správce – společnosti WEBTOO na jeho žádost zlikvidovat osobní údaje, které zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky;

d) právo na omezení zpracování osobních údajů ze strany správce – společnosti WEBTOO v určitých případech. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – společnosti WEBTOO, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, může kdykoli vznést námitku;

e) právo na přenositelnost údajů, které umožňuje získat osobní údaje poskytnuté správci – společnosti WEBTOO, a to v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou;

f) právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. V ostatních případech se toto právo neuplatní, jelikož osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu plnění uzavřené smlouvy, nikoli na základě souhlasu se zpracováním;

g) právo podat stížnost u společnosti WEBTOO a nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě nespokojenosti se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – společnosti WEBTOO.

2. Všechna výše uvedená práva lze uplatnit prostřednictvím emailu na adrese info@webtoo.cz, a nebo písemně na adresu sídla společnosti WEBTOO, a to: WebToo s.r.o., Tyršova 1438/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Více informací o předmětných právech je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-
subjektu-udaj/d-27276
).

 

V Ostravě dne 25. 5. 2018

LET'S TALK ABOUT YOUR PROJECT

Just having a website is not enough in today’s day and age as everybody has one, but results come from hours of work and years of experience. Do you wish to be really seen? Then try WebToo!

Contact us using a simple contact form and we will get back to you as soon as possible.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.